GRYGLÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-10 godz. 04:02:48
Numer KRS: 0000835457
Numer REGON: 385897291
Numer NIP: 8831869733
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-04-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429863/22/752]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYGLÓWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-04-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-04-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina DUSZNIKI-ZDRÓJ miejscowość DUSZNIKI-ZDRÓJ2020-04-07 do dziś
2. Adresmiejscowość DUSZNIKI-ZDRÓJ ulica UL. ZIELENIEC nr domu 67 kod pocztowy 57-340 poczta DUSZNIKI-ZDRÓJ kraj POLSKA 2020-04-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 MARCA 2020R. NOTARIUSZ DOROTA BELKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TRZEBNICY, UL. ŚW. JADWIGI NR 12, REP. A NR 1033/20202020-04-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.07.2020R.,REP. A NR 2363/2020, NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚW. JADWIGI 12, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI.2020-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-04-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-04-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2020-04-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ KAZIMIERZ GRYGIEL BAZA TURYSTYCZNO - WYPOCZYNKOWA GRYGLÓWKA NUMER REGON 890258427, NUMER NIP 8831002684 W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRYGLÓWKA SPÓŁKA Z O.O. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2020R., REP. A NR 1028/2020, NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY, UL. ŚW. JADWIGI 12.2020-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIEL2020-04-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ BRONISŁAW2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2020-04-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-04-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2020-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-04-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ KAŻDY Z INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2020-04-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYGIEL2020-04-07 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ BRONISŁAW2020-04-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-04-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-04-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-04-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-04-07 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-04-07 do dziś
393 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-04-07 do dziś
477 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-04-07 do dziś
549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2020-04-07 do dziś
655 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-04-07 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-04-07 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-04-07 do dziś
901 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.06.2021 okres OD 07.04.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
2data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.04.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.04.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów