CODE IN THE JAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000835343
Numer REGON: 385838489
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-20
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-10-13
Sygnatura akt[RDF/444428/22/378]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCODE IN THE JAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-05-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2021-05-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JASNA nr domu 19 kod pocztowy 00-058 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.03.2020 R.2020-03-20 do dziś
219.05.2021R. - ZMIENIONO §1, §2, §3, §5, §6, §152021-05-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOMERSKI2020-03-20 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-03-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDŁUTOWSKI2020-07-08 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADAJ2021-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2021-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN ŁUKASZ2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-28 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODKOWSKI2021-05-28 do dziś
2. ImionaARTUR2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2021-05-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2021-05-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-03-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODKOWSKI2021-05-28 do dziś
2. ImionaARTUR2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHADAJ2021-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN DARIUSZ2021-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-05-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-05-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-05-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-03-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-03-20 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-03-20 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-03-20 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-03-20 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-03-20 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-20 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-03-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2021 okres OD 20.03.2020 DO 31.12.20202021-05-10 do dziś
2data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów