BUTULAY BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000834906
Numer REGON: 385824990
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-17
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/4907/20/2]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUTULAY BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN2020-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica UL. LUBARTOWSKA nr domu 71A kod pocztowy 20-123 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2020-03-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUTULAYBAU@GMAIL.COM2020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.03.2020 R2020-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTULAI2020-03-17 do dziś
2. ImionaYURII2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ2020-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTULAI2020-03-17 do dziś
2. ImionaSERHII2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2020-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTULAI2020-03-17 do dziś
2. ImionaYURII2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUTULAI2020-03-17 do dziś
2. ImionaSERHII2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-03-17 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-03-17 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-03-17 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-03-17 do dziś
543 31 Z TYNKOWANIE2020-03-17 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-03-17 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-03-17 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-03-17 do dziś
988 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów