ARTHA MEDIA GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-20 godz. 00:07:35
Numer KRS: 0000834881
Numer REGON: 385824636
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/339504/21/225]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTHA MEDIA GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OŁAWSKI gmina OŁAWA miejscowość STANOWICE2020-03-17 do dziś
2. Adresmiejscowość STANOWICE ulica UL. WIERZBOWA nr domu 4 kod pocztowy 55-200 poczta OŁAWA kraj POLSKA 2020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.03.2020 R., NOTARIUSZ KATARZYNA TRACZ, KANCELARIA NOTARIALNA, REPERTORIUM A NR 492/20202020-03-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2020-03-17 do dziś
2. ImionaMAREK STEFAN2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2020-03-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2020-03-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2020-03-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUDANIEC2020-03-17 do dziś
2. ImionaDOROTA JADWIGA2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 ZŁ2020-03-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2020-03-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2020-03-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHA MEDIA GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855493482020-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000824279 2020-03-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-03-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTHA MEDIA GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855493482020-03-17 do dziś
4. Numer KRS0000824279 2020-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-03-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-17 do dziś
272 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-03-17 do dziś
359 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-03-17 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-03-17 do dziś
574 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-17 do dziś
659 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-03-17 do dziś
773 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-03-17 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-03-17 do dziś
962 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.09.2021 okres OD 17.03.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.03.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.03.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów