NOVA HOGMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000834650
Numer REGON: 385822123
Numer NIP: 8971877626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-16
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-07-15
Sygnatura akt[RDF/541850/23/74]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaNOVA HOGMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWY SĄCZ gmina NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2020-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica AL. ALEJE WOLNOŚCI nr domu 19 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2020-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.03.20202020-03-16 do dziś
229.04.2020R.- ZMIENIONO §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §9, §10, §11, §12 UMOWY SPÓŁKI2020-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOGMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1225573082020-08-21 do dziś
4. Numer KRS0000421568 2020-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDYWAN2020-08-21 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW MARCIN2020-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000,00ZŁ2020-08-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.000,00ZŁ2020-08-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.000,00ZŁ2020-08-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-03-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-03-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOGMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1225573082020-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000421568 2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2020-08-21 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-08-21 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-08-21 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-08-21 do dziś
581 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.10.2021 okres OD 16.03.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2data złożenia 15.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.03.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.03.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-15 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów