BONESELECT-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000834427
Numer REGON: 385826233
Numer NIP: 6653029963
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-18
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[RDF/370065/22/418]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONESELECT-PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina KRZYMÓW miejscowość BRZEZIŃSKIE HOLENDRY2020-03-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZEZIŃSKIE HOLENDRY nr domu 62 A kod pocztowy 62-513 poczta KRZYMÓW kraj POLSKA 2020-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.10.2019R., NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 15803/2019.2020-03-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2020-03-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2020-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCVZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2021-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2020-03-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBCZAK2020-03-18 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW RYSZARD2020-03-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKLAMA2021-07-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-07-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-07-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2020-03-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2020-03-18 do dziś
210 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2020-03-18 do dziś
310 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2020-03-18 do dziś
410 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2020-03-18 do dziś
510 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2020-03-18 do dziś
646 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2020-03-18 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-03-18 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-03-18 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.02.2022 okres OD 18.03.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.03.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.03.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów