PLASTLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000833854
Numer REGON: 385805107
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-13
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403284/22/266]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPLASTLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-03-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość KARSY2020-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość KARSY nr domu 46 kod pocztowy 62-571 poczta STARE MIASTO kraj POLSKA 2020-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.01.2020R., NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 894/20202020-03-13 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.09.2021R., NOTARIUSZ PIOTR ŁAŹNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 17933/2021 - ZMIENIONO: §2 UMOWY SPÓŁKI2022-03-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAT2020-03-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAREK2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAT2020-03-13 do dziś
2. ImionaEWA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2020-03-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAT2020-03-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ MAREK2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZWAT2020-03-13 do dziś
2. ImionaEWA2020-03-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY2020-03-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-13 do dziś
222 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-13 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-03-13 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-13 do dziś
547 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-13 do dziś
649 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2020-03-13 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-03-13 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-03-13 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-03-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2021 okres OD 13.03.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
2data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.03.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.03.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów