CUKIERNIA OLSZA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000833525
Numer REGON: 385774393
Numer NIP: 1231465426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-10
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-11-21
Sygnatura akt[RDF/458608/22/15]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-03-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA OLSZA SPÓŁKA JAWNA2020-03-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW2020-03-10 do dziś
2. Adresmiejscowość JÓZEFOSŁAW ulica UL. OGRODOWA nr domu 8F nr lokalu 87 kod pocztowy 05-509 poczta JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA 2020-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuCUKIERNIA OLSZA SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W WARSZAWIE2020-03-10 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-03-10 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOŁOSKA nr domu 12 kod pocztowy 02-675 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-03-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.03.2020 R.2020-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBRYSZ2020-03-10 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIAN2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2020-03-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-03-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLBRYSZ2020-03-10 do dziś
2. ImionaMARCIN MARIAN2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASZEWSKI2020-03-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ2020-03-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-10 do dziś
247 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-10 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-03-10 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-03-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-13 do dziś
2data złożenia 21.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów