BOSSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000833359
Numer REGON: 385753385
Numer NIP: 7743253021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-06
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/7541/20/689]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOCKI gmina STARA BIAŁA miejscowość MASZEWO2020-03-06 do dziś
2. Adresmiejscowość MASZEWO nr domu 47 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA 2020-03-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejELA.INTERPAK@WP.PL2020-03-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.2020 R.2020-03-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLIŃSKA2020-03-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN2020-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLIŃSKI2020-03-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyLICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 PLN2020-03-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-03-06 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLIŃSKA2020-03-06 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCHLIŃSKI2020-03-06 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-03-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-03-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-03-06 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-03-06 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-03-06 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2020-03-06 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-03-06 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-03-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów