BUSKIE STOWARZYSZENIE FUTSALU BUSKO-ZDRÓJ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000832861
Numer REGON: 385771118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-03-05
Sygnatura akt[KI.X NS-REJ.KRS/140/20/387]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-03-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 384425957 NIP 65519790002020-03-05 do dziś
3. NazwaBUSKIE STOWARZYSZENIE FUTSALU BUSKO-ZDRÓJ2020-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ nr w rejestrze 30 nazwa sądu prowadzącego rejestr STAROSTA POWIATU BUSKIEGO, EWIDENCJA KLUBÓW SPORTOWYCH2020-03-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat BUSKI gmina BUSKO-ZDRÓJ miejscowość BUSKO-ZDRÓJ2020-03-05 do dziś
2. Adresmiejscowość BUSKO-ZDRÓJ ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 60 nr lokalu 15 kod pocztowy 28-100 poczta BUSKO-ZDRÓJ kraj POLSKA 2020-03-05 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBSF.BUSKOZDROJ2019@GMAIL.COM2020-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.08.2019 R. - DATA UCHWALENIA STATUTU; 1.10.2019 R. - ZMIANA STATUTU - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2020-03-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU BUSKIEGO2020-03-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW, DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, W TYM ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES I V-CE PREZES LUB V-CE PREZES DS. SPORTOWYCH I SEKRETARZ.2020-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREWAJ2020-03-05 do dziś
2. ImionaSZYMON2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORCZYK2020-03-05 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2020-03-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALCZEWSKI2020-03-05 do dziś
2. ImionaLECH2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU DS. SPORTOWYCH2020-03-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZOCH2020-03-05 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2020-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-03-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGUSIAK2020-03-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLANOWSKI2020-03-05 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMIŃSKI2020-03-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-03-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2020-03-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-03-05 do dziś
293 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-03-05 do dziś
393 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-03-05 do dziś
473 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-03-05 do dziś
596 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-03-05 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-03-05 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ I PROPAGOWANIE ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ, PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ (FUTSAL) I INNYCH DZIEDZIN SPORTU WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA I CZYNNEGO WYPOCZYNKU. 2. ORGANIZACJA ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH (DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH). 3. UCZESTNICTWO W IMPREZACH SPORTOWYCH O CHARAKTERZE LOKALNYM, WOJEWÓDZKIM, KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM. 4. WYSZUKIWANIE I WSPIERANIE MŁODYCH TALENTÓW PIŁKARSKICH I PROMOCJA MŁODYCH SPORTOWCÓW ORAZ ICH OSIĄGNIĘĆ. 5. PROPAGOWANIE CZYNNEGO UPRAWIANIA SPORTU JAKO SPOSOBU NA ROZWÓJ WŁASNEJ OSOBOWOŚCI ORAZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W TYM ZAKRESIE (DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH). 6. INTEGRACJA LIG AMATORSKICH. 7. STWARZANIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ I SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W TEJ DZIEDZINIE ORAZ INNYCH SPORTÓW RUCHOWYCH DLA TRENERÓW, INSTRUKTORÓW, SĘDZIÓW, ZAWODNIKÓW I DZIAŁACZY SPORTOWYCH. 8. PROPAGOWANIE PIŁKI NOŻNEJ, PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ (FUTSAL), JAKO SPORTU MASOWEGO. 9. PROMOCJA SPORTU I TURYSTYKI AKTYWNEJ ORAZ RYWALIZACJI SPORTOWEJ WG ZASAD FAIR PLAY ORAZ POSTAW OTWARTOŚCI I TOLERANCJI SPOŁECZNEJ. 10. PROMOCJA, POPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE IDEI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, W TYM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU ORAZ REKREACYJNEGO I AMATORSKIEGO UPRAWIANIA SPORTU.2020-03-05 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów