LAB LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000832851
Numer REGON: 385762059
Numer NIP: 6462982070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548868/23/193]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLAB LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2020-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. KRÓTKA nr domu 5 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2020-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.12.2019R.,REP.A NR 5983/2019 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ SKŁADZIEŃ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. KREMEROWSKIEJ 15/3;2020-03-09 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12 MARCA 2020ROKU REPERTORIUM A NR 1276/2020 SPORZĄDZONY W BUDYNKU NR 60 PRZY ULICY PODOLE W KRAKOWIE PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ SKŁADZIEŃ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY ULICY KREMEROWSKIEJ 15/3 ZMIANA §7 UMOWY SPÓŁKI2020-07-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPTIMO LIGHT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3638726352021-07-01 do dziś
4. Numer KRS0000610788 2021-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3773 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 188.650,00 ZŁ2021-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego188650,00 ZŁ2020-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2020-03-09 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZARÓD2020-03-09 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ROBERT2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISARIK2020-03-09 do dziś
2. ImionaMAREK BOHDAN2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-03-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWŁODARCZYK2020-03-09 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JADWIGA2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-09 do dziś
21. NazwiskoHOMZIUK2020-03-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-09 do dziś
31. NazwiskoGOŁĄB2020-03-09 do dziś
2. ImionaDOROTA ANNA2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-09 do dziś
41. NazwiskoCYBULA MATEUSZ2020-03-09 do dziś
2. ImionaMAREK2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2020-03-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2020-03-09 do dziś
226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2020-03-09 do dziś
326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2020-03-09 do dziś
426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2020-03-09 do dziś
526 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2020-03-09 do dziś
627 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2020-03-09 do dziś
747 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-09 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-03-09 do dziś
961 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2020-03-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.09.2021 okres OD 17.12.2019 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
2data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.12.2019 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-012022-07-29 do dziś