HFEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000831820
Numer REGON: 385668863
Numer NIP: 6182184597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-28
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/5254/20/768]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISZ gmina KALISZ miejscowość KALISZ2020-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KALISZ ulica UL. WRZOSOWA nr domu 5 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA 2020-02-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHFEELSLTD@GMAIL.COM2020-02-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.HFEELS.COM2020-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.02.20202020-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARSKA2020-02-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARSKA2020-02-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-02-28 do dziś
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokrytyKapitał nie został pokryty2020-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARSKA2020-02-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARSKA2020-02-28 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów