DOBRE LINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000831647
Numer REGON: 385679915
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-03-02
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-25
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/4266/20/820]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE LINKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-03-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina KALWARIA ZEBRZYDOWSKA miejscowość PRZYTKOWICE2020-03-02 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZYTKOWICE nr domu 630G kod pocztowy 34-141 poczta PRZYTKOWICE kraj POLSKA 2020-03-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPOCZTA@DOBRE-LINKI.EU2020-03-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.02.2020 R., REP. A NR 5224/2020, NOTARIUSZ OSKAR KNUPLERZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE2020-03-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-03-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-03-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUPA2020-03-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2020-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUPA2020-03-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2020-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-03-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚĆ 3.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH, LEASINGOWYCH ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE, JAK RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PORĘCZEŃ, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-03-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUPA2020-03-02 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2020-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUPA2020-03-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2020-03-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-03-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-02 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-03-02 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-03-02 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-03-02 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-03-02 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-03-02 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-03-02 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-03-02 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-03-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów