BORYSŁAWSKA, NIEDZIELA, MAZURKIEWICZ VARSOOM SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000831631
Numer REGON: 385671374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-02-08
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17156/21/621]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORYSŁAWSKA, NIEDZIELA, MAZURKIEWICZ VARSOOM SPÓŁKA JAWNA2020-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2020-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTY ulica KRAKOWSKA nr domu 41 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA 2020-02-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPAULINA.BORYSLAWSKA@INTERIA.PL2020-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.02.20202020-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2020-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZYGMUNT2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSŁAWSKA2020-02-28 do dziś
2. ImionaPAULINA AGNIESZKA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELA2020-02-28 do dziś
2. ImionaBARBARA JOANNA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ2020-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZYGMUNT2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORYSŁAWSKA2020-02-28 do dziś
2. ImionaPAULINA AGNIESZKA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDZIELA2020-02-28 do dziś
2. ImionaBARBARA JOANNA2020-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-28 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 28.02.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-10-232022-02-08 do dziś