GSB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000831195
Numer REGON: 385644615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-07-14
Sygnatura akt[RDF/406575/22/923]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSB INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA nr domu 87 nr lokalu 102 kod pocztowy 00-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.02.20202020-02-25 do dziś
205.03.2020R., ZMIANA: § 5, § 62020-03-26 do dziś
310.06.2020R., ZMIANA: § 5, § 62020-06-25 do dziś
428.04.2021 R., §1, §4, §5, §62021-05-21 do dziś
507.12.2021R., ZMIANA §42022-01-11 do dziś
627.01.2022 R. § 22022-02-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2020-02-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14.221 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 711.050,00 ZŁ.2022-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego775000,00 ZŁ2020-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2020-02-25 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ŁUKASZ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-02-25 do dziś
270 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-02-25 do dziś
385 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-25 do dziś
496 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-02-25 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-01-11 do dziś
641 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-01-11 do dziś
741 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2022-01-11 do dziś
843 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2022-01-11 do dziś
943 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2022-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2021 okres OD 20.02.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
2data złożenia 14.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.02.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.02.2020 DO 31.12.20202021-05-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów