GRUPA ZDROWIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000831034
Numer REGON: 385643975
Numer NIP: 5671921037
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-25
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-08-04
Sygnatura akt[RDF/412290/22/349]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZDROWIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PŁOŃSKI gmina PŁOŃSK miejscowość PŁOŃSK2020-02-25 do dziś
2. Adresmiejscowość PŁOŃSK ulica UL. LIPOWA nr domu 2D kod pocztowy 09-100 poczta PŁOŃSK kraj POLSKA 2020-02-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.02.2020 R.2020-02-25 do dziś
208.04.2020R. ZMIANA PAR.72020-04-20 do dziś
308.07.2020R., ZMIANA §72020-11-27 do dziś
408.04.2021 R., ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI2021-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZDROWIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3856266172020-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000830689 2020-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELIŃSKI2020-02-25 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-11-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-11-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-11-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10002020-11-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000002021-07-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000002021-07-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-07-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego500 0002020-11-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-11-27 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego6000002020-04-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-04-20 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego400000,00 PLN2020-02-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA ZDROWIE NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3856266172020-02-25 do dziś
4. Numer KRS0000830689 2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTĘPIŃSKA2020-02-25 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-02-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-02-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-25 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-02-25 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2020-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2021 okres OD 25.02.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
2data złożenia 04.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów