H2O INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000830869
Numer REGON: 385634456
Numer NIP: 5242898668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2024-02-19
Sygnatura akt[RDF/581385/24/108]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaH2O INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2023-07-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO2023-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość LEGIONOWO ulica UL. GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 11A kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj POLSKA 2023-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.02.20202020-02-24 do dziś
218.05.2020 R., REP. A 3031/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZASTĘPCA NOTARIALNY MAŁGORZATA BISZOFF, ZASTĘPCA NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELENIEWSKIEGO, ZMIANA § 1, 3, 6, 9, SKREŚLONO § 152020-06-06 do dziś
313.04.2023R., REP. A NR 1547/2023, NOTARIUSZ ARTUR KRZYSZTOF GRYCZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W OLECKU - ZMIENIONO: §2, §3 UMOWY.2023-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORONKO2020-06-06 do dziś
2. ImionaKLAUDIA2020-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2020-06-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKI2023-07-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2023-07-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-07-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKI2023-07-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2023-07-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-07-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-07-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOLSZEWSKI2023-07-28 do dziś
2. ImionaARTUR2023-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2023-07-28 do dziś
21. NazwiskoJASZCZERZEWSKI2023-07-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-07-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2023-07-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2020-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-24 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-02-24 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-24 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-02-24 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-02-24 do dziś
655 ZAKWATEROWANIE2020-02-24 do dziś
763 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2020-02-24 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.01.2022 okres OD 24.02.2020 DO 31.12.20202022-01-25 do dziś
2data złożenia 16.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-16 do dziś
3data złożenia 19.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-19 do dziś
4data złożenia 19.02.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.02.2020 DO 31.12.20202022-01-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-16 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-19 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.02.2020 DO 31.12.20202022-01-25 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-16 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-19 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów