ASTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000830741
Numer REGON: 052222295
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-24
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/1030/20/36]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 052222295 NIP 96617064632020-02-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2020-02-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. RYCERSKA nr domu 28 kod pocztowy 15-157 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.01.2020 R. PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM PRZEMYSŁAWEM KONRADEM WYSOCKIM - ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ BOŻENY TERESY MALINOWSKIEJ-WIENCONEK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 141/2020 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-02-24 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ ASTOP A.A. JAWOROWSCY SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ ASTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), NA PODSTAWIE ART.551 § 1, ART.571 ORAZ ART. 572 KSH. 15.01.2020 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ASTOP A.A. JAWOROWSCY SPÓŁKI JAWNEJ O PRZEKSZTAŁCENIU. UCHWAŁA ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM PRZEMYSŁAWEM KONRADEM WYSOCKIM - ZASTĘPCĄ NOTARIUSZ BOŻENY TERESY MALINOWSKIEJ-WIENCONEK W KN W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 136/20202020-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTOP A.A. JAWOROWSCY SPÓŁKA JAWNA,2020-02-24 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-02-24 do dziś
3. Numer w rejestrze0000180942 2020-02-24 do dziś
5. Numer REGON0522222952020-02-24 do dziś
6. Numer NIP96617064632020-02-24 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOROWSKI2020-02-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOROWSKI2020-02-24 do dziś
2. ImionaADAM2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-02-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOROWSKI2020-02-24 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOROWSKI2020-02-24 do dziś
2. ImionaADAM2020-02-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH2020-02-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-02-24 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2020-02-24 do dziś
335 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-02-24 do dziś
438 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2020-02-24 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-02-24 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-24 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-24 do dziś
853 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-02-24 do dziś
968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-02-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów