GSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & REMBUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAGIEŁŁY PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-01 godz. 00:19:57
Numer KRS: 0000830120
Numer REGON: 385599748
Numer NIP: 6762578114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-19
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2022-10-03
Sygnatura akt[RDF/433730/22/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & REMBUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAGIEŁŁY PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-02-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STRADOMSKA nr domu 3 nr lokalu 11 kod pocztowy 31-068 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-02-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GSJGROUP.PL2020-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.02.2020 R.2020-02-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWOR2020-02-19 do dziś
2. ImionaSZYMON PIOTR2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej294000,00 PLN2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego294000,00 PLN2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego294000,00 PLN2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIELGUS2020-02-19 do dziś
2. ImionaHENRYK JAN2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-19 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-19 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-19 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-19 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-19 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej294000,00 PLN2020-02-19 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego294000,00 PLN2020-02-19 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego294000,00 PLN2020-02-19 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMBUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808160692020-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000740722 2020-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230428712020-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000498138 2020-02-19 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaREMBUD DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3808160692020-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000740722 2020-02-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGSJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1230428712020-02-19 do dziś
4. Numer KRS0000498138 2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-19 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-02-19 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-02-19 do dziś
455 ZAKWATEROWANIE2020-02-19 do dziś
568 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-02-19 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-02-19 do dziś
774 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-02-19 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-02-19 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-02-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.02.2022 okres OD 19.02.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
2data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.02.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.02.2020 DO 31.12.20202022-02-04 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów