CSM TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-01-08 godz. 11:26:40
Numer KRS: 0000829444
Numer REGON: 385580275
Numer NIP: 7842520910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-18
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/18898/22/488]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSM TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO2020-02-18 do dziś
2. Adresmiejscowość GNIEZNO ulica UL. WRZESIŃSKA nr domu 19 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2020-02-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.02.2020R., NOTARIUSZ DAGMARA DOMINIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, REP. A NR 283/20202020-02-18 do dziś
223.08.2022 R., REP. A NR 3342/2022, NOTARIUSZ DAGMARA DOMINIK-BUKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, ZMIANA: §6 UST. 1 I §16 UST. 22022-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRO2022-08-31 do dziś
2. ImionaKAMIL2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻ2022-08-31 do dziś
2. ImionaARTUR2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBZOWY2022-08-31 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZAK2022-08-31 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2022-08-31 do dziś
2. ImionaKAROL MICHAŁ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-02-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2022-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODRO2022-08-31 do dziś
2. ImionaKAMIL2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻ2022-08-31 do dziś
2. ImionaARTUR2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBZOWY2022-08-31 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZAK2022-08-31 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2022-08-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-31 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-08-31 do dziś
346 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2022-08-31 do dziś
446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2022-08-31 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2022-08-31 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-31 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2022-08-31 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2022-08-31 do dziś
996 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2022-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.07.2021 okres OD 05.02.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
2data złożenia 01.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.02.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów