INTEGRAL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000829279
Numer REGON: 385564394
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-03-10
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/1781/20/749]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2020-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. KATARZYNKI nr domu 9 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2020-02-14 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINTEGRALECO@OUTLOOK.COM2020-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.02.2020 R.2020-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULIKOWSKA2020-02-14 do dziś
2. ImionaANETA ANNA2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2020-02-14 do dziś
2. ImionaANITA ANNA2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULIKOWSKI2020-02-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ SERGIUSZ2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPULIKOWSKA2020-02-14 do dziś
2. ImionaANETA ANNA2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2020-02-14 do dziś
2. ImionaANITA ANNA2020-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-02-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-02-14 do dziś
238 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-02-14 do dziś
338 31 DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2020-02-14 do dziś
438 32 ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2020-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów