AST JP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000829188
Numer REGON: 385550392
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-07-02
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/7958/20/221]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAST JP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina ANDRYCHÓW miejscowość ROCZYNY2020-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ROCZYNY ulica UL. KWIATOWA nr domu 9A kod pocztowy 34-120 poczta ANDRYCHÓW kraj POLSKA 2020-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2019 R.2020-02-13 do dziś
201.06.2020R REP. A NR 1945/2020 NOTARIUSZ KRZYSZTOF MIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY2020-07-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTAŁ2020-02-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.218.704,82 ZŁ2020-07-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.218.704,82 ZŁ2020-07-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2020-02-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAST JP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3698041552020-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000725062 2020-02-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYSTAŁ2020-07-02 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2020-07-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-07-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-07-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-07-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2020-07-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2020-07-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-07-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAST JP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3698041552020-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000725062 2020-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2020-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-02-13 do dziś
227 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2020-02-13 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-02-13 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-02-13 do dziś
552 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-02-13 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów