DOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000828912
Numer REGON: 385607175
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-20
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/1865/20/812]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2020-02-20 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ2020-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat STRZELIŃSKI gmina STRZELIN miejscowość MIKOSZÓW2020-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość MIKOSZÓW nr domu 41 kod pocztowy 57-100 poczta STRZELIN kraj POLSKA 2020-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.01.2020 R.2020-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2020-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBODNAR2020-02-20 do dziś
2. ImionaLARYSA2020-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-20 do dziś
21. NazwiskoWILCZEWSKI2020-02-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ JERZY2020-02-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-02-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2020-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-02-20 do dziś
246 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2020-02-20 do dziś
310 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-02-20 do dziś
410 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-02-20 do dziś
582 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-02-20 do dziś
672 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-02-20 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-02-20 do dziś
871 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2020-02-20 do dziś
946 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów