A.G.AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-10-27 godz. 18:17:27
Numer KRS: 0000828508
Numer REGON: 385662180
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-09-10
Sygnatura akt[RDF/328690/21/438]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.G.AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁASKI gmina ŁASK miejscowość ŁASK2020-02-27 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁASK ulica UL. LEŚNIKÓW POLSKICH nr domu 27 kod pocztowy 98-100 poczta ŁASK kraj POLSKA 2020-02-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.02.20202020-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJZLER2020-02-27 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 PLN2020-02-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 PLN2020-02-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 PLN2020-02-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJZLER2020-02-27 do dziś
2. ImionaJOANNA GRAŻYNA2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-27 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-27 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-27 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-27 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-27 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5000,00 PLN2020-02-27 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5000,00 PLN2020-02-27 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5000,00 PLN2020-02-27 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-27 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.G. AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658871212020-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000647664 2020-02-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.G. AMIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3658871212020-02-27 do dziś
4. Numer KRS0000647664 2020-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGAJZLER2020-02-27 do dziś
2. ImionaJOANNA GRAŻYNA2020-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy114 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2020-02-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy114 PRODUKCJA ODZIEŻY2020-02-27 do dziś
245 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-02-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-27 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-27 do dziś
549 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2020-02-27 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-02-27 do dziś
753 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-02-27 do dziś
864 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-02-27 do dziś
966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2021 okres OD 01.02.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2020 DO 31.12.20202021-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2021-03-312021-05-13 do dziś