FIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA PROJEKT BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-15 godz. 14:14:06
Numer KRS: 0000828317
Numer REGON: 385534157
Numer NIP: 9562359030
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-11
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-09-13
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/9099/22/145]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-BUDOWLANA PROJEKT BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2020-02-11 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. CICHA nr domu 43 nr lokalu 3 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2022-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2019 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. ŁAZIENNEJ NR 32, REPERTORIUM A NR 6703/2019.2020-02-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYASYNSKYI2020-02-11 do dziś
2. ImionaIHOR2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2022-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYASYNSKYI2020-02-11 do dziś
2. ImionaANATOLII2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2022-09-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-02-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA DO ZARZĄDU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ, ZAŚ PRZY CZYNNOŚCIACH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-02-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYASYNSKYI2020-02-11 do dziś
2. ImionaIHOR2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaYASYNSKYI2020-02-11 do dziś
2. ImionaANATOLII2020-02-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-02-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-02-11 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-02-11 do dziś
355 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2020-02-11 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-02-11 do dziś
571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-02-11 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-02-11 do dziś
743 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-11 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-02-11 do dziś
943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-02-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.08.2022 okres OD 11.02.2020 DO 31.12.20202022-08-22 do dziś
2data złożenia 25.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów