DOLNOŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA MŁODZIEŻY

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000827294
Numer REGON: 385490135
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-04
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2019/20/74]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-02-04 do dziś
3. NazwaDOLNOŚLĄSKA FUNDACJA WSPIERANIA MŁODZIEŻY2020-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat MILICKI gmina MILICZ miejscowość MILICZ2020-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MILICZ ulica PL. KS. EUGENIUSZA WARESIAKA nr domu 6 kod pocztowy 56-300 poczta MILICZ kraj POLSKA 2020-02-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@DFWM.PL2020-02-04 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DFWM.PL2020-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.01.2020 R., 30.01.2020 R. ZMIENIONO: §1 UST. 1, §9, §10 UST. 1 STATUTU2020-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER ROZWOJU2020-02-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-02-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU FUNDACJI2020-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAK2020-02-04 do dziś
2. ImionaJAKUB STANISŁAW2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU FUNDACJI2020-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHALICA2020-02-04 do dziś
2. ImionaKAMIL JERZY2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUP2020-02-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAK2020-02-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARIA2020-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-02-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2020-02-04 do dziś
258 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-02-04 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-02-04 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-04 do dziś
585 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-02-04 do dziś
672 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-02-04 do dziś
772 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2020-02-04 do dziś
893 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-02-04 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji1. INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO WŚRÓD MŁODZIEŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI W ASPEKCIE ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z TECHNOLOGIAMI KOMPUTEROWYMI. 2. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, POPRZEZ PROPAGOWANIE POZYTYWNEGO WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE POPULARYZOWANIA POZYTYWNEGO ZASTOSOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH. 3. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI, INNOWACYJNOŚCI ORAZ ROZPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ. 4. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. 5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI I DOSTOSOWANIA GO DO WYMAGAŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. 6. KRZEWIENIE IDEI WSPÓŁPRACY WŚRÓD MŁODZIEŻY Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH. 7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OSOBOM MŁODYM.2020-02-04 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów