DOLMAT INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA KOPERNIKA SZESNAŚCIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000827091
Numer REGON: 385477070
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-04-26
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/7795/21/103]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLMAT INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA KOPERNIKA SZESNAŚCIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat OLEŚNICKI gmina OLEŚNICA miejscowość OLEŚNICA2020-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość OLEŚNICA ulica UL. GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA nr domu 1 kod pocztowy 56-400 poczta OLEŚNICA kraj POLSKA 2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.01.2020R2020-02-03 do dziś
209.07.2020 R. ZMIENIONO §1, §2, §5, §7, §9, §11, §12.2020-08-06 do dziś
306.11.2020 R. , REPERTORIUM A NR 5709/2020, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNICY PRZY UL. OKRĘŻNEJ 20/1, NOTARIUSZ MAŁGORZATA SOBKOWIAK, SPORZĄDZONO NOWY TEKT UMOWY SPÓŁKI.2020-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLMAT INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3853744002020-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000820317 2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIŃSKA2021-04-26 do dziś
2. ImionaMARTA EWA2021-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-04-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-04-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-04-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-04-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.900,00 ZŁ2021-04-26 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.800.200,00 ZŁ (CZTERY MILIONY OSIEMSET TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)2021-04-26 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionegoNIE2021-04-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-04-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOLMAT INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA2020-08-06 do dziś
4. Numer KRS0000820317 2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-03 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-03 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-03 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-02-03 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-02-03 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2020-02-03 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów