BURSZTYNOWA ANTRANS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000826903
Numer REGON: 385455050
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-03
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/1701/20/181]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURSZTYNOWA ANTRANS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2020-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica UL. WSPÓLNA nr domu 1C kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.01.2020. NOTARIUSZ AGNIESZKA ADAMCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, REPERTORIUM A NR 344/20202020-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACIA2020-02-03 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ BOGDAN2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej14700 ZŁ2020-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego14700 ZŁ2020-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2020-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBROSZKOWSKI2020-02-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-02-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4900 ZŁ2020-02-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4900 ZŁ2020-02-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego0 ZŁ2020-02-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTRANS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693434352020-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000716024 2020-02-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTRANS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3693434352020-02-03 do dziś
4. Numer KRS0000716024 2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-02-03 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów