ENCLAVA LIFESTYLE FOUNDATION

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000826773
Numer REGON: 385455297
Numer NIP: 9721306372
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-05-22
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/9628/20/97]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-01-31 do dziś
3. NazwaENCLAVA LIFESTYLE FOUNDATION2020-05-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ROGERA SŁAWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 60-682 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu128.11.2019 R.2020-01-31 do dziś
212.03.2020 R. ZMIENIONO §1 UST.1, §5 UST.3, DODANO W §6 UST.4,52020-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuMINISTER WŁAŚCIWY DS. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO2020-01-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI2020-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU FUNDACJI MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ FUNDACJĘ2020-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSAKOWSKA2020-05-22 do dziś
2. ImionaIWONA2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-05-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLABUS2020-01-31 do dziś
2. ImionaGERALD ALEKSANDER2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2020-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-01-31 do dziś
285 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2020-01-31 do dziś
393 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-01-31 do dziś
493 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2020-01-31 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-01-31 do dziś
677 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-01-31 do dziś
790 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-01-31 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2020-01-31 do dziś
990 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiDO CELÓW FUNDACJI NALEŻY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE I NA RZECZ: A. ROZWOJU I PROMOCJI KULTURY I SZTUKI; B. WPIERANIA I PROMOCJI ARTYSTÓW MUZYKÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI UTALENTOWANYCH POLSKICH DJ’ÓW, PRODUCENTÓW I ARTYSTÓW MUZYKI ELEKTRONICZNEJ W POLSCE I ZA GRANICĄ; C. WSPIERANIA I PROMOCJI TWÓRCZOŚCI POLSKICH PRODUCENTÓW, KOMPOZYTORÓW I POLSKIEGO DOROBKU ARTYSTYCZNEGO W POLSCE I ZA GRANICĄ; D. WSPIERANIA EDUKACJI MUZYCZNEJ W POLSCE, W TYM DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PUBLICZNOŚCI MUZYKI ALTERNATYWNEJ, ELEKTRONICZNEJ I WSPÓŁCZESNEJ; E. INICJOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI KULTURY; F. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS ROZWOJU TYCH OSÓB; G. INTEGRACJI I REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ, KULTUROWEJ OSÓB NARAŻONYCH NA WYKLUCZENIE SPOŁECZNE; H. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; I. OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA ORAZ DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; J. PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY; K. OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM; L. WSPIERANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO W TYM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; M. WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; N. NAUKI, SZKOLNICTWA, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; O. WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; P. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO; Q. WSPIERANIA I ROZPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ; R. EKOLOGII, OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; S. TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA; T. PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO; U. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH; V. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI; W. POMOCY OFIAROM KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH, KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I WOJEN W POLSCE I ZA GRANICĄ; X. UPOWSZECHNIANIA OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW; Y. INTEGRACJI LUDNOŚCI ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZNOŚCIAMI; Z. PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; CIĄG DALSZY WG. STATUTU §22020-01-31 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów