JESTEM NIEWINNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000826527
Numer REGON: 385435165
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-17
Sygnatura akt[RDF/280901/21/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaJESTEM NIEWINNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. ŚLĄSKA nr domu 54 nr lokalu 5 kod pocztowy 81-310 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.01.2020 R. PRZED NOTARIUSZ PAULINĄ KIERUS-TUNOWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ PAULINA KIERUS-TUNOWSKA, UL. ŚLĄSKA 35/37 LOK.7, 81-310 GDYNIA, REP. A NR 83/20202020-01-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2020 R., REP. A NR 2412/2020 SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO MARTĘ BOGUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA KIERUS-TUNOWSKA, UL. ŚLĄSKA 35/37 LOK7, 81-310 GDYNIA, ZMIANA TREŚCI PAR.2 I PAR.4 UMOWY SPÓŁKI.2020-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUFNAL2020-01-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ2020-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU/WICEPREZESÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU/WICEPREZESEM LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU/WICEPREZES DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGULCZYŃSKA2020-09-16 do dziś
2. ImionaBEATA EWA2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPIEŻ2020-09-16 do dziś
2. ImionaJONASZ DAMIAN2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUFNAL2020-01-30 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ MARCIN2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-01-30 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-01-30 do dziś
381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-01-30 do dziś
482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-01-30 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-01-30 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-01-30 do dziś
746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-30 do dziś
847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.03.2021 okres OD 09.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów