EMPIRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000826423
Numer REGON: 385001780
Numer NIP: 7252296860
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-01-26
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/33776/21/599]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3850017802020-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2022-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40/1 kod pocztowy 90-514 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2022-01-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEMPIRECARSRENT@GMAIL.COM2021-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2019 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, NOTARIUSZ A.GRZEJSZCZAK, REPERTORIUM A NR 14402/20192020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2020-01-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW PAWEŁ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ2021-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI2021-02-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ MATEUSZ2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2021-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5100,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport11700,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁASZKIEWICZ VEL ŁASZCZYŃSKI2021-02-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ MATEUSZ2021-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCABAN2020-01-30 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW PAWEŁ2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-30 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-30 do dziś
349 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2020-01-30 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-30 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-01-30 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-30 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-01-30 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2021 okres OD 27.09.2019 DO 31.12.20202021-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.09.2019 DO 31.12.20202021-10-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 27.09.2019 DO 31.12.20202021-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów