ASTORIA MIROSŁAW BŁASZKIEWICZ, URSZULA MIROSŁAWA GOLEMA, DARIUSZ GOLEMA, WALDEMAR JUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000825793
Numer REGON: 812727386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-02-03
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/759/20/923]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-02-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 812727386 NIP 85224307492020-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTORIA MIROSŁAW BŁASZKIEWICZ, URSZULA MIROSŁAWA GOLEMA, DARIUSZ GOLEMA, WALDEMAR JUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA2020-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica PL. ORŁA BIAŁEGO nr domu 10 kod pocztowy 70-562 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2004 R., ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 29 LISTOPADA 2019 R. POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA, NASTĘPNIE ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 3 STYCZNIA 2020 R. POPRZEZ ZMIANĘ: §1 UST.3 ORAZ §4 UMOWY SPÓŁKI2020-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-02-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ ZGODNIE Z POROZUMIENIEM (UCHWAŁĄ) WSPÓLNIKÓW PODJĘTĄ W DNIU 29 LISTOPADA 2019 R. W TRYBIE ART.26 §4 K.S.H. DANE WSPÓLNIKÓW: 1. MIROSŁAWA BŁASZKIEWICZ - ZAM. 70-514 SZCZECIN, UL. MAŁOPOLSKA 57/10, NIP 9551514231 2. URSZULA MIROSŁAWA GOLEMA - ZAM. 72-004 PILCHOWO, UL. WOŁCZKOWSKA 2A, NIP 9551501139 3. DARIUSZ GOLEMA - ZAM. 70-117 SZCZECIN, UL. MILCZAŃSKA 46/2, NIP 9551512611 4. WALDEMAR JUSZCZAK - ZAM. 71-799 SZCZECIN, UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 1, NIP 85119925092020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTORIA S.C. MIROSŁAW BŁASZKIEWICZ, URSZULA MIROSŁAWA GOLEMA, DARIUSZ GOLEMA, WALDEMAR JUSZCZAK,2020-02-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-02-03 do dziś
5. Numer REGON8110452422020-02-03 do dziś
6. Numer NIP85224307492020-02-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZAK2020-02-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZKIEWICZ2020-02-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEMA2020-02-03 do dziś
2. ImionaURSZULA MIROSŁAWA2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-02-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-02-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEMA2020-02-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-02-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-02-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZKIEWICZ2020-02-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEMA2020-02-03 do dziś
2. ImionaURSZULA MIROSŁAWA2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLEMA2020-02-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZCZAK2020-02-03 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-02-03 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów