L10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000825386
Numer REGON: 385376988
Numer NIP: 6793195383
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-11-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/37107/23/437]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. NADWIŚLAŃSKA nr domu 3 nr lokalu B1 kod pocztowy 30-527 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.01.20202020-01-24 do dziś
226.10.2023, REPERTORIUM A NUMER 9131/2023, NOTARIUSZ ANNA OBLER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 7 - PRZYJĘTO NOWY TEKST UMOWY2023-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848768492020-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000814160 2020-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2023-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ BENEDYKT2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKI2023-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2023-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ KAPELA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5212687202023-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000955369 2023-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2023-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1002023-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1002023-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2023-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1002023-11-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2023-11-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPELA2023-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2023-11-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2023-11-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2023-11-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2023-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2023-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANKIEWICZ2023-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ BENEDYKT2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPELA2023-11-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIUSZ2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARSKI2023-11-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ROBERT2023-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-11-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaL10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848768492020-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000814160 2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-01-24 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-01-24 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-24 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-24 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-01-24 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-01-24 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2020-01-24 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-24 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.01.2022 okres OD 23.01.2020 DO 31.12.20202022-01-31 do dziś
2data złożenia 15.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
3data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2020 DO 31.12.20202022-01-31 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-15 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów