A-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000825272
Numer REGON: 385412247
Numer NIP: 8971875490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2023-06-10
Sygnatura akt[RDF/496233/23/495]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. DRZEWNA nr domu 4 kod pocztowy 53-656 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-01-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejAZNETWORK.SERVICE@GMAIL.COM2020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.01.20202020-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIUK2020-01-24 do dziś
2. ImionaYEVHENII2020-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆŚET) ZŁOTYCH2020-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPENKO2022-03-07 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2022-03-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARPENKO2022-03-07 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2022-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTONIUK2020-01-24 do dziś
2. ImionaYEVHENII2020-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2020-01-24 do dziś
261 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2020-01-24 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-01-24 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2020-01-24 do dziś
542 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-01-24 do dziś
643 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-01-24 do dziś
769 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.02.2022 okres OD 24.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
2data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3data złożenia 10.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 24.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 24.01.2020 DO 31.12.20202022-02-22 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów