BUD-PLUS SHNITSER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000824949
Numer REGON: 385404259
Numer NIP: 8952214534
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-08-30
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21507/21/402]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUD-PLUS SHNITSER SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA nr domu 40 nr lokalu 1 kod pocztowy 90-135 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-10-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.12.2019 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK PIECEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZ IWONY MAŁCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 49/57, REP. A NR 5511/2019.2020-01-23 do dziś
206.02.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY MAREK PIECEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZ IWONY MALCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. PIŁSUDSKIEGO 49/57, REP. A NR 375/2020, ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI.2020-02-24 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.09.2020R., REP. A NR 2988/2020, NOTARIUSZ IWONA MAŁCZAK KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2020-10-20 do dziś
4AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 23.04.2021 R., REP. A NR 8011/2021, NOTARIUSZ KAMILA KAMIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI.2021-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUD-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3844036482021-08-30 do dziś
4. Numer KRS0000804723 2021-08-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-08-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2021-08-30 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2021-08-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2021-08-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-08-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHNITSER2021-08-30 do dziś
2. ImionaNATALIIA2021-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-08-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-08-30 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-08-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ BUD-PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W IMIENIU KTÓREGO DZIAŁA ZARZĄD SPÓŁKI.2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHNITSER2021-08-30 do dziś
2. ImionaNATALIIA2021-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2021-08-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-01-23 do dziś
210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2020-01-23 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-01-23 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-23 do dziś
581 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-01-23 do dziś
643 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-01-23 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2021-08-30 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2021-08-30 do dziś
978 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.03.2021 okres OD 23.01.2020 DO 31.12.20202021-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów