BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000824948
Numer REGON: 147278649
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-12-16
Sygnatura akt[RDF/364378/21/848]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 147278649 NIP 82126409782020-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLECKI gmina SIEDLCE miejscowość STOK LACKI2020-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość STOK LACKI ulica UL. DOLNA nr domu 24 kod pocztowy 08-110 poczta STOK LACKI kraj POLSKA 2020-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.01.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH, NOTARIUSZ MONIKA WŁODARCZYK, REP. A NR 22/20202020-01-23 do dziś
228.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 3348/2021, NOTARIUSZ MONIKA WŁODARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SIEDLCACH. ZMIANA: §5, §6, §7, §10, §13 UMOWY SPÓŁKI.2021-06-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2020-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD NAZWĄ BOS MED RAFAŁ GOLIŃSKI, ŁUKASZ BOŻEK, BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W STOK LACKI (NIP: 8212640978, REGON: 147278649) NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 01/01/2020 WSPÓLNIKÓW Z DNIA 08-01-2020 ROKU OBJĘTEJ AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 08-01-2020 ROKU PRZEZ MONIKĘ MAGDALENĘ WŁODARCZYK NOTARIUSZA W SIEDLCACH, ZA NUMEREM REPERTORIUM A NR 22/2020. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI CYWILNEJ W DNIU 08-01-2020 POZOSTAWALI: 1) RAFAŁ GOLIŃSKI PESEL 88092611674; 2) ŁUKASZ BOŻEK PESEL 86092313572; 3) BOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000813218.2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOS MED RAFAŁ GOLIŃSKI, ŁUKASZ BOŻEK, BOSMED SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA CYWILNA,2020-01-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-01-23 do dziś
5. Numer REGON1472786492020-01-23 do dziś
6. Numer NIP82126409782020-01-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848538542020-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000813218 2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻEK2021-06-21 do dziś
2. ImionaBEATA MAGDALENA2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej100 ZŁOTYCH2021-06-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100 ZŁOTYCH2021-06-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100 ZŁOTYCH2021-06-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻEK2021-06-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIŃSKI2021-06-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-06-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLIŃSKI2021-06-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻEK2021-06-21 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2021-06-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848538542020-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000813218 2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2020-01-23 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-23 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-01-23 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-01-23 do dziś
585 EDUKACJA2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2021 okres OD 08.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.01.2020 DO 31.12.20202021-03-26 do dziś
2OD 23.01.2020 DO 31.12.20202021-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów