ASPROD SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000824920
Numer REGON: 810020100
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2020-11-27
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21852/20/302]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810020100 NIP 85600003762020-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASPROD SPÓŁKA AKCYJNA2020-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-11-27 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. URANOWA nr domu 2 kod pocztowy 70-856 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-11-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 R., REP. A NR 6832/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA BARTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE2020-01-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 06 LUTEGO 2020 R., REP. A NR 611/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA BARTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE, DODANO: §6 UST.3.1 STATUTU SPÓŁKI.2020-02-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2020 R., REP. A NR 5262/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA BARTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE - DODANO §24 UST.52020-09-30 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 LISTOPADA 2020 R. REP. A NR 7401/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA BARTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GOLENIOWIE - ZMIENIONO §32020-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-22 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2020-01-22 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-01-22 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA W TRYBIE ART. 551 I NASTĘPNYCH KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKI ASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KLINISKACH WIELKICH W SPÓŁKĘ ASPROD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KLINISKACH WIELKICH. PRZEKSZTAŁCENIE ZOSTAŁO DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KLINISKACH WIELKICH Z DNIA 23 GRUDNIA 2019 ROKU.2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-01-22 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-01-22 do dziś
3. Numer w rejestrze0000007507 2020-01-22 do dziś
5. Numer REGON8100201002020-01-22 do dziś
6. Numer NIP85600003762020-01-22 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego494300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji4943002020-01-22 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego494300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego70100,00 ZŁ2020-02-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-01-22 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4943002020-01-22 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1) 141.400 AKCJI SERII A O NUMERACH OD 000.001 DO 141.400 - PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 2) 141.400 AKCJI SERII A O NUMERACH OD 141.401 DO 282.800 - PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 3) 141.400 AKCJI SERII A O NUMERACH OD 282.801 DO 424.200 - PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ 4) 70.100 AKCJI SERII A O NUMERACH DO 424.201 DO 494.300 - PRAWO DO POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA JEDNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ2020-01-22 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2020-02-19 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii701002020-02-19 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-02-19 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
11. Data podjęcia uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje06.02.20202020-02-19 do dziś
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-01-22 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZŁOTY2020-06-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIOWIECKA2020-01-22 do dziś
2. ImionaEDYTA IZABELLA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELECKI2020-01-22 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PAWEŁ2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-04-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoAUGUSTYNIAK2020-01-22 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ HENRYK2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
21. NazwiskoKOPIŃSKI2020-01-22 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
31. NazwiskoBAL2020-01-22 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-22 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-01-22 do dziś
310 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2020-01-22 do dziś
410 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-22 do dziś
547 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-22 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-01-22 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-01-22 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-01-22 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów