TANKTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000824893
Numer REGON: 382579509
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-07-07
Sygnatura akt[RDF/526738/23/264]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANKTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat STARACHOWICKI gmina WĄCHOCK miejscowość WĄCHOCK2020-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WĄCHOCK ulica UL. STARACHOWICKA nr domu 108 kod pocztowy 27-215 poczta WĄCHOCK kraj POLSKA 2020-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.12.2019 R., REP. A 7621/2019, NOTARIUSZ ŁUKASZ KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 7/14.2020-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale20.12.2019 R., REP. A 7621/2019 R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 562 § 1 KSH.2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaADAM BUJAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2020-01-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-01-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000771705 2020-01-23 do dziś
5. Numer REGON3825795092020-01-23 do dziś
6. Numer NIP66421420932020-01-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJAK2020-01-23 do dziś
2. ImionaADAM EDWARD2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej15 000,00 ZŁ2020-01-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 320 500,00 ZŁ2020-01-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 320 500,00 ZŁ2020-01-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANKTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803642652020-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000734041 2020-01-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA.2020-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTANKTIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3803642652020-01-23 do dziś
4. Numer KRS0000734041 2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2020-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-01-23 do dziś
256 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-01-23 do dziś
343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-01-23 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.11.2021 okres OD 23.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
2data złożenia 26.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3data złożenia 07.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-26 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów