SPACEFACTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000824606
Numer REGON: 385379805
Numer NIP: 5223176767
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-06-22
Sygnatura akt[RDF/503886/23/37]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSPACEFACTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-03-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DZWONKOWA nr domu 14 kod pocztowy 02-290 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.01.2020 R., REP. A NR 102/2020, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-01-22 do dziś
206.02.2020 R., REP. A NR 545/2020, NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -ZMIANA §2 UST.1 I 2 UMOWY -ZMIANA §6 UST.1 UMOWY -ZMIANA §7 UST.1 UMOWY -ZMIANA §10 UST.1 UMOWY -PRZYJECIE TEKSTU JEDNOLITEGO2020-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPACEFACTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3625241452020-01-22 do dziś
4. Numer KRS0000576507 2020-01-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĄS2020-01-22 do dziś
2. ImionaPIOTR WOJCIECH2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMĄDRY2020-01-22 do dziś
2. ImionaHENRYK2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRACHNIO2020-01-22 do dziś
2. ImionaANNA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego300,00 ZŁ2020-01-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPACEFACTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000576507), ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-03-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPACEFACTORY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-03-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3625241452020-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000576507 2020-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRACHNIO2020-01-22 do dziś
2. ImionaANNA2020-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-01-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2022-03-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-01-22 do dziś
270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-01-22 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-01-22 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-22 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-22 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2020-01-22 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-01-22 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-01-22 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.01.2022 okres OD 22.01.2020 DO 30.04.20212022-01-28 do dziś
2data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3data złożenia 22.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.01.2020 DO 30.04.20212022-01-28 do dziś
2OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.01.2020 DO 30.04.20212022-01-28 do dziś
2OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów