BON POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000824585
Numer REGON: 385455268
Numer NIP: 7792513195
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-02-03
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-05
Sygnatura akt[RDF/401559/22/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBON POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-02-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY nr domu 13 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-789 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 9.12.2019 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ MATECKĄ-KOTECKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W POZNANIU PRZY UL. WIELKIEJ 12/2, REP. A NR 6690/2019.2020-02-03 do dziś
227.11.2020 R., REP. A NR 9276/2020, NOTARIUSZ KAROL BARAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD DUCZMAL, KAROL BARAŃSKI, DAGMARA DUCZMAL W POZNANIU, DODANO W § 14 UST.4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2021-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-02-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-02-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2020-02-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ MARIĘ STANKIEWICZ-STRZYKAŁA POD FIRMĄ „MARIA STANKIEWICZ-STRZYKAŁA” POSESJA „BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI” W „BON POSESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZ SIEDZIBĄ W POZNANIU” , OŚWIADCZENIE 0 PRZEKSZTAŁCENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 09.12.2019 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ JOANNĘ MATECKĄ-KOTECKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WIELKA 12/2, REP. A NR 6690/20192020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaMARIA STANKIEWICZ-STRZYKAŁA „POSESJA” BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI REGON 630923100 NIP 7791226418,2020-02-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2020-02-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGACZEWSKA2020-03-26 do dziś
2. ImionaZUZANNA ANTONINA2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2020-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYKAŁA2020-03-26 do dziś
2. ImionaDOMINIK2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2020-03-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-03-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-02-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZYKAŁA2020-03-26 do dziś
2. ImionaDOMINIK2020-03-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCOK2020-10-06 do dziś
2. ImionaDANUTA GABRIELA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-02-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-02-03 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2022-02-21 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-02-03 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-02-03 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-02-03 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-02-03 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-02-03 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2021 okres OD 03.02.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
2data złożenia 05.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.02.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.02.2020 DO 31.12.20202021-05-21 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów