EN SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000823881
Numer REGON: 385311598
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-07-06
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6442/22/924]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN SAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2020-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. WROCŁAWSKA nr domu 17B nr lokalu 15-16 kod pocztowy 65-427 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2020-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2020R.2020-01-16 do dziś
214.05.2020R. ZMIANA: PAR.72020-05-20 do dziś
321.12.2021 R., ZMIENIONO: §72022-02-08 do dziś
418.06.2022 R. - §7.2022-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601722162020-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000533234 2020-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMKK3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3627620922020-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000580698 2020-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4000,00 ZŁ2020-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7.950.000,- ZŁOTYCH2022-07-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.100.000,- ZŁOTYCH2022-07-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-07-06 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego3400000,00 ZŁ2022-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-02-08 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego350000,00 ZŁ2020-05-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-05-20 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego100000,00 ZŁ2020-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAGARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3601722162020-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000533234 2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy118 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-01-16 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-01-16 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-01-16 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-01-16 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-01-16 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-01-16 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-01-16 do dziś
866 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2020-01-16 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.06.2021 okres OD 10.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
2data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.01.2020 DO 31.12.20202021-06-09 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów