GRUSZECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000823032
Numer REGON: 385329990
Numer NIP: 5291829408
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-08-17
Sygnatura akt[RDF/414560/22/674]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUSZECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość RADONIE2020-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość RADONIE ulica UL. JASKÓŁCZA nr domu 1 kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA 2020-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.12.2019 R., REP. A NR 7963/2019, NOTARIUSZ MAGDALENA SIERADZ-PODSIAŁY, KANCELARIA NOTARIALNA W GRODZISKU MAZOWIECKIM.2020-01-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848308472020-01-15 do dziś
4. Numer KRS0000812722 2020-01-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKI2020-01-15 do dziś
2. ImionaLESZEK STANISŁAW2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECKA2020-01-15 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA BARBARA2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-15 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-15 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-15 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ2020-01-15 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-15 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ. NIE WYŁĄCZA TO MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA W SPÓŁCE PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZONA PRAW PROKURENTÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE. KOMANDYTARIUSZ NIE JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI, W KTÓRYCH ZOSTAŁ USTANOWIONY PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM SPÓŁKI.2020-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUSZECCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3848308472020-01-15 do dziś
4. Numer KRS0000812722 2020-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-01-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-15 do dziś
286 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2020-01-15 do dziś
386 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-01-15 do dziś
486 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2020-01-15 do dziś
586 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-15 do dziś
601 21 Z UPRAWA WINOGRON2020-01-15 do dziś
771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2020-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.08.2022 okres OD 15.01.2020 DO 31.12.20202022-08-17 do dziś
2data złożenia 17.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.01.2020 DO 31.12.20202022-08-17 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów