ASSA24 STRZELCZYK GŁAŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000822899
Numer REGON: 385273946
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-10
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/101/20/504]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSA24 STRZELCZYK GŁAŻEWSKI SPÓŁKA JAWNA2020-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2020-01-10 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. RUCIANA nr domu 42 nr lokalu 2 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2020-01-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSLAWOMIR.STRZELCZYK@ASSA24.PL2020-01-10 do dziś
4. Adres strony internetowejASSA24.PL2020-01-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.01.20202020-01-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK2020-01-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ARKADIUSZ2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁAŻEWSKI2020-01-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZELCZYK2020-01-10 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR ARKADIUSZ2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁAŻEWSKI2020-01-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-10 do dziś
252 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-01-10 do dziś
377 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-01-10 do dziś
449 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-01-10 do dziś
549 42 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów