INTELILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000822446
Numer REGON: 385310021
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-13
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2023-02-10
Sygnatura akt[RDF/468146/23/297]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-08-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2022-08-16 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. SIENKIEWICZA nr domu 110 kod pocztowy 15-005 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2022-08-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.11.2019 R. NOTARIUSZ MARCIN BEDNARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, RYNEK 7., REPERTORIUM A NR 26973/2019.2020-01-13 do dziś
227.05.2022 R., NOTARIUSZ PIOTR SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1566/2022, ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 5 UST. 1, DODANO § 5 UST. 1A.2022-08-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2003463012022-08-16 do dziś
4. Numer KRS0000355489 2022-08-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2.000 (DWA TYSIĄCE) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH2022-08-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2022-08-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2022-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport15000,00 ZŁ2020-01-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2022-08-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2022-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDRZEJEWSKI2022-08-16 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2022-08-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-08-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-01-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-01-13 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-01-13 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2020-01-13 do dziś
462 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-01-13 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-01-13 do dziś
663 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-01-13 do dziś
763 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-13 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-13 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2021 okres OD 22.11.2019 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2data złożenia 10.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 30.05.20212023-02-10 do dziś
3data złożenia 10.02.2023 okres OD 31.05.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.11.2019 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 30.05.20212023-02-10 do dziś
3OD 31.05.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.11.2019 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 30.05.20212023-02-10 do dziś
3OD 31.05.2021 DO 31.12.20212023-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji31.05.2021 R. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI I OTWARCIE LIKWIDACJI SPÓŁKI UCHWALONE UCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.05.2021 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. C. K. NORWIDA 26/1, REPERTORIUM A NR 8184/2021 ,2021-06-30 do dziś
2. Informacja o zakończeniu likwidacji27.05.2022 R., NOTARIUSZ PIOTR SZCZEPANIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1566/2022, UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O UCHYLENIU LIKWIDACJI NA SKUTEK JEDNOMYSLENEJ UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW O DALSZYM ISTNIENIU SPÓŁKI. , 27.05.20222022-08-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, KAŻDY Z LIKWIDATORÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE2021-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności31.05.2021 R. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI I OTWARCIE LIKWIDACJI SPÓŁKI UCHWALONE UCHWAŁĄ NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 31.05.2021 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. C. K. NORWIDA 26/1, REPERTORIUM A NR 8184/2021 ,2021-06-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów