EMU PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-16 godz. 16:29:30
Numer KRS: 0000822381
Numer REGON: 385242561
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[RDF/389198/22/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMU PROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE miejscowość TROPISZÓW2020-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TROPISZÓW nr domu 225 kod pocztowy 32-125 poczta WAWRZEŃCZYCE kraj POLSKA 2020-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.12.2019 R. NOTARIUSZ KATARZYNA GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 15161/20192020-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMYK2020-01-09 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ2020-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTUSIAK2020-01-09 do dziś
2. ImionaEWA JUSTYNA2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁ2020-01-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZA2020-06-16 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-06-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-06-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2020-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIZA2020-06-16 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-06-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZEMYK2020-01-09 do dziś
2. ImionaMARTA KATARZYNA2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTUSIAK2020-01-09 do dziś
2. ImionaEWA JUSTYNA2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRZEMYK2022-02-04 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-04 do dziś
21. NazwiskoGIZA2022-02-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-04 do dziś
31. NazwiskoWOJTUSIAK2022-02-04 do dziś
2. ImionaZENON2022-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-04 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2022-02-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2020-01-09 do dziś
210 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2020-01-09 do dziś
310 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2020-01-09 do dziś
410 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2020-01-09 do dziś
546 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-01-09 do dziś
647 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-09 do dziś
752 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-01-09 do dziś
870 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-09 do dziś
982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2021 okres OD 09.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
2data złożenia 14.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów