EWWOL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000822337
Numer REGON: 385418238
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-06-29
Sygnatura akt[RDF/306301/21/82]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWWOL SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina OSIELSKO miejscowość NIEMCZ2020-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość NIEMCZ ulica UL. MARII KONOPNICKIEJ nr domu 47 kod pocztowy 86-032 poczta NIEMCZ kraj POLSKA 2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123-12-2019, NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK-SZAJGIN, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ DOROTA FABIAŃCZYK SZAJGIN, UL ŚNIADECKICH 4/4,85-011 BYDGOSZCZ, REPERTORIUM A NUMER: 9299/20192020-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2020-01-30 do dziś
2. ImionaEWA GENOWEFA2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały74 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3700 ZŁ2020-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2020-01-30 do dziś
2. ImionaWOLFHARD HORST2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300 ZŁ2020-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZAD2020-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSCHMIDT2020-01-30 do dziś
2. ImionaEWA GENOWEFA2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z DORADZTWO NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW, W TYM W ZAKRESIE REALIZOWANIA DZIAŁAŃ WPŁYWAJĄCYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA (BUSINESS DEVELOPMENT) ORAZ INICJOWANIA KONTAKTÓW BIZNESOWYCH Z NOWYMI KLIENTAMI2020-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-01-30 do dziś
270 22 USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT)2020-01-30 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW WSZELKIEGO RODZAJU ORAZ REPREZENTACJA PRZEDSIĘBIORCÓW W TYM ZAKRESIE2020-01-30 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-01-30 do dziś
570 22 Z DORADZTWO I UDZIELANIE WSPARCIA W WSZELKICH KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM Z UNII EUROPEJSKIEJ I POZYSKIWANIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH2020-01-30 do dziś
685 5 PLANOWANIE, PRZYGOTOWYWANIE I PROWADZENIE KURSÓW, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW (WORKSHOPS) W SFERZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI2020-01-30 do dziś
773 12 Z REKLAMA2020-01-30 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-01-30 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.06.2021 okres OD 30.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów