CSK GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000822134
Numer REGON: 385272757
Numer NIP: 8992874277
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-12-06
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/33001/22/643]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSK GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-01-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GRABISZYNSKA nr domu 66D kod pocztowy 53-504 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2021-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.01.20202020-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaODOLCZYK2021-12-29 do dziś
2. ImionaJACEK2021-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.250,00 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2021-12-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-12-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2020-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-01-07 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-07 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-07 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-07 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-01-07 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-01-07 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-01-07 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGUSIEWICZ2022-12-06 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2022-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-06 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 17.11.2022R. SYGN. AKT XV GNC 3529/22 KURATOR POWOŁANY NA PODSTAWIE ART. 69§1 KPC CELEM REPREZENTOWANIA CSK GASTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM PRZED SĄDEM REJONOWYM DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SPRAWIE O SYGN. AKT XV GNC 3529/222022-12-06 do dziś
6. Data powołania kuratora17.11.20222022-12-06 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów