CULTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000821970
Numer REGON: 385259490
Numer NIP: 8992874248
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-12-07
Sygnatura akt[RDF/460951/22/901]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCULTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina ŻÓRAWINA miejscowość ŻÓRAWINA2022-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość ŻÓRAWINA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 2A kod pocztowy 55-020 poczta ŻÓRAWINA kraj POLSKA 2022-02-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@CULTO.PL2020-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.01.20202020-01-07 do dziś
210.02.2022 R., REP. A NR 3517/2022, NOTARIUSZ NINA KLIMZA-CIEJPA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA: § 32022-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWAJDA2020-01-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2020-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORMAN2020-01-07 do dziś
2. ImionaKORNELIA ANNA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200,00 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE2020-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBREZWAN2020-01-07 do dziś
2. ImionaELWIRA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH2020-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-07 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARASYMOWICZ2020-01-07 do dziś
2. ImionaPIOTR RAFAŁ2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.300,00 (JEDEN TYSIĄC TRZYSTA) ZŁOTYCH2020-01-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORMAN2020-01-07 do dziś
2. ImionaKORNELIA ANNA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-01-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-01-07 do dziś
211 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI2020-01-07 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-01-07 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-07 do dziś
556 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-01-07 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-01-07 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-01-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-01-07 do dziś
956 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
2data złożenia 07.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów