MONT-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821765
Numer REGON: 385223322
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-01-03
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/43677/19/929]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMONT-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat BIAŁOBRZESKI gmina STROMIEC miejscowość STROMIEC2020-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość STROMIEC ulica UL. BIAŁOBRZESKA nr domu 100 kod pocztowy 26-804 poczta STROMIEC kraj POLSKA 2020-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.12.2019 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 15692/2019.2020-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2020-01-03 do dziś
2. ImionaADAM2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.017.749,73 ZŁ2020-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.017.749,73 ZŁ2020-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2020-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2020-01-03 do dziś
2. ImionaARTUR MACIEJ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-01-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-01-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-01-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-01-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2020-01-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2020-01-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONT-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849493302020-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000815900 2020-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - MONT MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ ZARZĄD (ADAM KRAWCZYK - PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA, ARTUR KRAWCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU I ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMONT-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3849493302020-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000815900 2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2020-01-03 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-01-03 do dziś
333 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-01-03 do dziś
443 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2020-01-03 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-01-03 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-01-03 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-01-03 do dziś
847 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-01-03 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów