„STREFA WSPINANIA”

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000821677
Numer REGON: 385202343
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-01-27
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1933/20/148]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-01-03 do dziś
3. Nazwa„STREFA WSPINANIA”2020-01-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SŁOWIAŃSKA nr domu 2 nr lokalu 19 kod pocztowy 31-141 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W DNIU 02.12.2019 R.2020-01-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuPREZYDENT MIASTA KRAKOWA2020-01-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, PISM I DOKUMENTÓW W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH KLUBU ORAZ UDZIELANIA W TYM ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST ZGODNE WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPISY DWÓCH OSÓB: PREZESA ORAZ WICEPREZESA LUB SKARBNIKA. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST JEDEN PODPIS: PREZESA.2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYSZA2020-01-03 do dziś
2. ImionaANNA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2020-01-03 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPEĆ2020-01-03 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZEWSKI2020-01-03 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻAK2020-01-03 do dziś
2. ImionaMARCIN2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2020-01-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2020-01-03 do dziś
293 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2020-01-03 do dziś
393 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-01-03 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2020-01-03 do dziś
577 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacji-POPULARYZOWANIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, -UMOŻLIWIENIE RYWALIZACJI SPORTOWEJ W ZAKRESIE WSPINANIA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY, -UMOŻLIWIENIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI WSPINACZKOWYCH PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU, -POPULARYZOWANIE RÓŻNYCH FORM AKTYWNOŚCI GÓRSKIEJ WŚRÓD SZERSZEGO GRONA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH JAKO FORMY REKREACJI, -UPOWSZECHNIANIE ZASAD WSPINANIA SPORTOWEGO WŁĄCZNIE Z UPOWSZECHNIANIEM ZASAD BEZPIECZNEGO WSPINANIA, -INTEGRACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK, -PRZECIWDZIAŁANIE RÓŻNYM FORMOM WYKLUCZENIA, W TYM WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ŚRODOWISKOWYM, -PROMOCJA KLUBU, ZAWODNIKÓW, WSPINANIA SPORTOWEGO I SPORTU, -PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ I WYCHOWAWCZEJ, -PROPAGOWANIE IDEI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I ZDROWEGO, ODŻYWIANIA SIĘ, -UMOŻLIWIENIE PODNOSZENIA KWALIFIKACJI TRENERSKICH KLUB REALIZUJE SWOJE CELE PRZEZ: -PROWADZENIE SEKCJI DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH WSPINACZKI SPORTOWEJ - SPORTOWYCH, -PROWADZENIE DZIAŁAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAWODNIKOM UZYSKANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ PZA I POWOŁANIA DO KADRY NARODOWEJ, -OTACZANIE ZAWODNIKÓW OPIEKĄ TRENERSKĄ I PROFESJONALNĄ W POROZUMIENIU Z OPIEKUNAMI ZAWODNIKÓW, -PROWADZENIE ZAJĘĆ WSPINACZKI DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, -ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ PRZEZNACZONYCH NA POZNAWANIE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE, -ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ, WARSZTATÓW I PRELEKCJI O TEMATYCE WSPINACZKOWEJ I GÓRSKIEJ, -ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY, -ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH, -PROWADZENIE KLUBU POPRZEZ DOSTĘPNE ŚRODKI KOMUNIKACJI, -WSPÓŁORGANIZOWANIE I UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH PROMUJĄCYCH WSPINANIE I INNE SPORTY GÓRSKIE, -WSPÓŁPRACĘ Z INSTYTUCJAMI, POKREWNYMI KLUBAMI, ORGANIZACJAMI KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI ZAINTERESOWANYMI DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU.2020-01-03 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów